Komunitné centrum mesta Veľké Kapušany

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: Národný projekt komunitné centrá

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Cieľ projektu:

Projekt je určený najmä pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na Marginalizované rómske komunity, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov ako sú napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia.

Komunitné centrum bolo zriadené za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej rehabilitácie, komunitnej a sociálnej práce, poskytovania sociálnych služieb a výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a ostatného obyvateľstva mesta. Zároveň je strešnou inštitúciou, v ktorej sa poskytujú sociálne a vzdelávacie služby, realizujú programy, zamerané na podporu zamestnanosti, programy komunitného rozvoja a v ktorej sa poskytuje asistencia samosprávam a ďalším inštitúciám.

Špecifické ciele projektu:

  • zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
  • prevencia a predchádzanie sociálno-patologických javov a rizikového správania,
  • poskytovanie poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta,
  • poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít.

Copyright © 2015 Mesto Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.

VJCOM Created by