Komunitné centrum mesta Veľké Kapušany

V komunitnom centre sú zamestnaní

Odborný pracovník - aktívne vyhľadáva klientov, ktorým pomôžu služby a aktivity projektu, vyberá vhodných účastníkov aktivít KC, organizuje a materiálne zabezpečuje aktivity v KC, v súlade so zameraním aktivity aj realizuje, dlhodobo poskytuje klientom poradenstvo. Odborný pracovník pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, vedie evidenciu všetkých klientov projektu a evidenciu asistencií a aktivít, zúčastňuje sa pravidelných porád a školení organizovaných, resp. odporúčaných vedúcim KC v rámci projektu.

Odborný pracovník poverený riadením komunitného centra – vykonáva činnosti ako Odborný pracovník KC, avšak popri uvedených úlohách plní úlohu vedenia KC, koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v meste, asistuje manažmentu projektu pri riadení všetkých služieb a aktivít poskytovaných v KC, koordinuje spoluprácu s miestnymi inštitúciami vykonávajúcimi aktivity zamerané na sociálnu inklúziu MRK, vedie členov tímu KC, udržiava pravidelné kontakty s predstaviteľmi miestnej samosprávy, komunikuje s koordinátormi, zúčastňuje sa pravidelných porád a školení organizovaných v rámci projektu a vykonáva iné činnosti podobného charakteru, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie projektu.

Pracovník komunitného centra - asistuje odbornému pracovníkovi KC pri výkone jeho činnosti, vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom podľa pokynov odborného pracovníka KC, vedie nízkoprahové aktivity pre deti a mládež, mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, zapája ďalších členov komunity, resp. mesta do aktivít KC a vykonáva iné činnosti podobného charakteru, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie projektu.

Copyright © 2015 Mesto Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.

VJCOM Created by